Informacja dla klientów dotycząca monitorowania GPS i prywatności

Niniejsza informacja jest skierowana do klientów korzystających z systemu monitorowania Quartix. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Jakie informacje gromadzimy?

Gromadzimy dane potrzebne do lokalizowania pojazdów, świadczenia usług związanych z lokalizowaniem pojazdów i komunikowania się z firmą klienta, której pojazd jest lokalizowany. Dane te obejmują dane osobowe, np.:

 • Imię i nazwisko
 • Adresy – domowy / firmy / inne ważne adresy
 • Numery telefonów
 • Adresy e-mail
 • Dane lokalizacji pojazdu z systemu GPS wraz z datą i godziną z urządzenia monitorującego
 • Dane z nagrań z kamery w przypadku korzystania z podłączonej kamery (“dashcam”).

W przypadku ubezpieczenia firma klienta jest ubezpieczycielem kierowcy, który może zamawiać nasze usługi za pośrednictwem stron trzecich. Przekazane nam dane osobowe obejmują również datę urodzenia.

Inne dane gromadzone przez urządzenie monitorujące / dashcam to:

 • Stan zapłonu pojazdu
 • Prędkość pojazdu, kierunek
 • Dane dotyczące przyspieszenia i hamowania pojazdu w 3 wymiarach
 • Położenie urządzenia monitorującego, dane dotyczące siły sygnału i widoczności satelitów GPS
 • Identyfikacja znacznika kierowcy, jeśli jest zamontowany
 • Dodatkowe wejście przewodowe, jeśli jest zamontowane, takie jak monitorowanie temperatury, stan podłączonego urządzenia (podnośnik załadowczy, pompa, rozrzutnik, sprzęt do koszenia itp.), stan drzwi pojazdu (otwarte/zamknięte) lub stan obciążenia pojazdu

Dane, które nie pochodzą z urządzenia monitorującego / dashcam, są dostarczane i przechowywane przez firmę klienta, która zamawia nasze usługi. Dane dotyczące lokalizacji pojazdu są przetwarzane w celu ustalenia adresu danej lokalizacji i mogą one również dostarczać firmie klienta informacji o stylu jazdy i czasie jazdy.

Do czego wykorzystujemy gromadzone informacje?

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu świadczenia usług zamówionych przez firmę klienta, którą może być pracodawca użytkownika, firma, z którą użytkownik ma podpisaną umowę, lub firma ubezpieczeniowa użytkownika. Firma klienta jest administratorem danych, dla którego działamy jako podmiot przetwarzający dane; administrator danych powinien informować osoby, których te dane dotyczą, o ich zgodnej z prawem podstawie przetwarzania oraz celach przetwarzania w ramach korzystania z naszych usług.

Usługi świadczone przez firmę Quartix są szczegółowo opisane na stronach naszych produktów, w tym:

 • Lokalizowanie pojazdów w czasie rzeczywistym, w tym wyświetlanie ich na mapach.
 • Dzienniki podróży pojazdów i raporty, w tym wyświetlanie na mapach.
 • Raporty z ewidencji czasu pracy, w tym przebieg, prędkość pojazdu, czas jazdy, czas postoju i czas na miejscu.
 • Dane dotyczące stylu jazdy, w tym przyspieszanie, zwalnianie i prędkość w porównaniu z innymi pojazdami.
 • Geofencing i alerty informujące o aktywnościach w określonych lokalizacjach.
 • Wyświetlanie nagrań z kamery w przypadku korzystania z kamery samochodowej.

W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkownika?

Wdrażamy różne środki zabezpieczające, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Wymagane jest podanie poświadczeń bezpieczeństwa, aby uzyskać dostęp do aplikacji do monitorowania i funkcji dla danego konta użytkownika określonych przez administratora systemu firmy klienta.

Wszystkie przekazywane dane wrażliwe/kredytowe są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w bazie danych naszych dostawców bramek płatniczych, tak aby dane te były dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych ze specjalnymi uprawnieniami dostępu do tego typu systemów i zobowiązanych do zachowania poufności tych danych.

Po dokonaniu transakcji prywatne dane użytkowników (karty kredytowe, numery ubezpieczenia społecznego, dane finansowe itp.) nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż 60 dni.

Czy skontaktujemy się z Tobą?

Możemy kontaktować się z Tobą w ramach świadczenia usług na rzecz firmy klienta, co obejmuje wysyłanie raportów, umawianie spotkań na potrzeby montażu urządzenia do monitorowania pojazdów, omawianie problemów z danymi otrzymanymi z urządzenia do monitorowania pojazdów lub umawianie wizyt serwisowych w celu zbadania problemów z urządzeniem do monitorowania pojazdów.

Czy nagrywamy rozmowy telefoniczne?

Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celach zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i szkoleniowych.

Czy używamy plików cookie?

Tak, firma Quartix używa plików cookie. 

Pliki cookie to bardzo małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, używane do monitorowania jego aktywności na danej stronie internetowej. Quartix używa plików cookie do identyfikacji i monitorowania aktywności użytkownika na naszych stronach internetowych oraz jego interakcji z innymi oferowanymi przez nas usługami, takimi jak blogi czy newslettery. Użytkownik otrzyma ten plik cookie, gdy odwiedzi jedną z naszych stron internetowych, ale zgromadzone przez ten plik informacje będą przechowywane i pozostaną anonimowe przez 38 miesięcy lub do momentu, gdy użytkownik udostępni nam swój adres e-mail za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych.

Quartix może korzystać z usług stron trzecich w celu wyświetlania reklam na naszych stronach internetowych. Reklamodawcy mogą używać plików cookie do monitorowania liczby użytkowników odpowiadających na daną kampanię reklamową. Quartix nie ma dostępu do plików cookie umieszczanych przez strony trzecie ani ich nie kontroluje.

Wyłączanie/włączanie plików cookie – użytkownicy mają możliwość akceptowania lub wyłączenia plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień w swojej przeglądarce. Wyłączenie plików cookie może jednak wiązać się z ograniczeniem działania niektórych funkcji. Więcej informacji na temat wyłączania plików cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html

Quartix wykorzystuje również szereg plików cookie do analizy marketingowej i automatyzacji wysyłania wiadomości e-mail. Na przykład używamy Google Analytics do gromadzenia informacji dotyczących aktywności klientów na naszych stronach internetowych oraz korzystania z naszych aplikacji mobilnych. Google Analytics używa plików cookie w przeglądarce użytkownika w celu przechowywania danych o jego aktywności na naszych stronach, które są następnie gromadzone przez firmę Google i mogą zostać poddane analizie np. w celu zrozumienia korzystania z funkcji na naszych stronach internetowych i poruszania się po nich. Nie próbujemy osobiście identyfikować użytkowników w jakikolwiek sposób, choć dane mogą być wykorzystywane przez firmę Google do ukierunkowanego wyświetlania reklam. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania narzędzi analitycznych w przeglądarce, instalując wtyczkę firmy Google dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Quartix korzysta również z interfejsu API Google Maps podczas świadczenia usług.  Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google: http://www.google.com/policies/privacy?hl=pl

Czy przekazujemy jakiekolwiek dane stronom trzecim?

Nie, nie przekazujemy danych kontaktowych użytkowników żadnej stronie trzeciej. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w obsłudze naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze użytkowników, o ile strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli uważamy, że ujawnienie ich jest właściwe z punktu widzenia zachowania zgodności z przepisami prawa, egzekwowania zasad naszej strony internetowej lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego lub innych stron. Jednakże informacje o odwiedzających, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub do innych zastosowań.

Od czasu do czasu, według naszego uznania, możemy umieszczać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej stronie internetowej. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają oddzielne i niezależne polityki prywatności. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść i aktywności na tych stronach, do których prowadzą łącza. Niemniej jednak staramy się chronić wiarygodność naszej strony internetowej, w związku z czym jesteśmy otwarci na wszelkie opinie na temat tych stron.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom fizycznym przysługuje szereg praw w odniesieniu do przechowywanych na ich temat danych. W pierwszej kolejności żądania należy kierować do firmy klienta – wszelkie żądania kierowane bezpośrednio do firmy Quartix będą przekierowywane do firmy klienta. Żądania wobec firmy Quartix należy kierować do naszego zespołu wsparcia technicznego, z którym można się skontaktować w sposób opisany w części Kontakt.

a) Prawo do uzyskania informacji
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania informacji o przechowywanych na ich temat danych osobowych, przetwarzaniu tych danych osobowych oraz o zgodnej z prawem podstawie i celach przetwarzania. Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat przechowywanych danych osobowych oraz przetwarzania tych danych osobowych, które firma Quartix wykonuje jako podmiot przetwarzający dane w imieniu firmy klienta jako administratora danych, która powinna podać zgodne z prawem podstawy i cele przetwarzania.

b) Prawo do uzyskania dostępu do danych
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania i uzyskania informacji związanych z ich danymi osobowymi oraz do otrzymania kopii tych danych.

c) Prawo do sprostowania danych
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do sprostowania lub uzupełnienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które ich dotyczą. Większość danych osobowych w systemie Quartix może zmienić administrator firmy klienta za pośrednictwem aplikacji internetowej Quartix.

d) Prawo do usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu
W pewnych okolicznościach i w niektórych przypadkach – z zastrzeżeniem określonych wyjątków – osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • usunięcia dotyczących ich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania dotyczących ich danych osobowych;
 • uzyskania dotyczących ich danych osobowych, które zostały przez nie przekazane administratorowi danych, w celu przekazania ich innemu administratorowi danych bez żadnych przeszkód lub abyśmy przekazali te dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania prowadzonego w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w celu wykonania zadania realizowanego w ramach interesu publicznego lub realizacji oficjalnego upoważnienia powierzonego administratorowi danych lub prowadzonego w celach marketingu bezpośredniego.

e) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Quartix nie podejmuje decyzji dotyczących osób, których dane dotyczą, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera wpływ prawny lub w podobny sposób znacząco wpływa na te osoby.

Przekazywanie danych poza terytorium UE

Quartix będzie przekazywać („przekazywanie” oznacza również udostępnianie zdalne) dane osobowe do krajów spoza EOG tylko wtedy, gdy:

 • przekazywanie odbywa się do kraju (lub organizacji międzynarodowej), który według Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni poziom ochrony;
 • między Quartix a podmiotem znajdującym się poza EOG zostały wdrożone standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską;
 • w stosownych przypadkach wdrożono wiążące zasady korporacyjne lub gdy przekazanie to jest w inny sposób dozwolone w ramach RODO.

Przechowywanie danych

Czas przechowywania danych monitorujących przez Quartix może ustawić administrator firmy klienta za pośrednictwem aplikacji internetowej Quartix.

Klienci powinni określić, jak długo konieczne jest przechowywanie danych monitorujących na potrzeby realizacji ich celów przetwarzania, a ich administrator powinien odpowiednio skonfigurować czas przechowywania.

Obrazy z dashcams będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy.

Zgoda użytkownika

Korzystając z naszej strony internetowej lub przekazując nam swoje dane podczas wydarzeń handlowych lub wystaw, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych danych przez firmę Quartix. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, zmiany opublikujemy na tej stronie, tak aby użytkownik był zawsze świadom, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach je ujawniamy.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności można się z nami skontaktować, korzystając z poniższego adresu e-mail.
[email protected]

Wszelkie skargi należy zgłaszać firmie Quartix w pierwszej kolejności na powyższy adres e-mail. Osoby, których dane dotyczą, mogą składać zażalenia do organu nadzorczego we Francji, CNIL – www.cnil.fr.

Firma Quartix wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), z którym można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Ostatnia modyfikacja tej polityki miała miejsce 2 stycznia 2024 r.

Wersja demo

Sprawdź osobiście działanie systemu Quartix z naszym w pełni interaktywnym demo działającym w czasie rzeczywistym.

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych ekspertów?

800 088 775

800 088 775

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Pomożemy Ci wybrać najlepszą dla Ciebie opcję