Polityka zwrotów i anulowania Quartix Limited

Zwroty

Po dokonaniu płatności, opłaty za Produkty i Usługi nie podlegają zwrotowi, chyba że firma Quartix Ltd („Quartix”), działając według własnego uznania, zdecyduje się na zwrot płatności lub jest do tego prawnie zobowiązana.  W przypadku ustalenia zwrotu pieniędzy lub ich części, prosimy o pozostawienie firmie Quartix czternastu (14) dni na zrealizowanie zwrotu.

Dostawa i montaż

Wszystkie dni i godziny dostarczenia Produktu są przybliżone, jednak firma Quartix dołoży wszelkich starań, aby ich przestrzegać. Czas nie jest priorytetem i firma Quartix nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z opóźnionej dostawy lub z powodu nieprzestrzegania przez nią terminu montażu.  W przypadku, gdy wymagane jest umówienie się na montaż, jeśli Klient chce go anulować lub opóźnić z jakiegokolwiek powodu, Quartix wymaga pisemnego powiadomienia z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie zastosowanie będzie miała opłata za anulowanie w wysokości 386zł netto za jednostkę.

W przypadku, gdy Klient opóźni montaż (jeśli jest to wymagane) Produktów powyżej 30 dni od daty montażu pierwszego Produktu w ramach danego zamówienia, firma Quartix będzie miała prawo do dostarczenia pozostałych Produktów na adres dostawy Klienta, a zamówienie uważa się za zrealizowane.  Dotyczy to zarówno instalacji nowych jednostek, jak i przenoszenia jednostek, wymontowywania, demontażu lub ponownego montażu, wezwań serwisowych i szkoleń technicznych.

W sytuacji, gdy montaż będzie realizowany przez Klienta lub osobę przez niego wyznaczoną, firma Quartix nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zaniedbania lub nieprzestrzegania pisemnych instrukcji firmy Quartix dotyczących montażu Produktów.

Tytuł i ryzyko

Tytuł do Produktów zakupionych przez Klienta przechodzi na niego po uiszczeniu pełnej płatności i do tego czasu Klient musi je zabezpieczyć i przechowywać Produkty oddzielnie oraz utrzymywać je w dobrym stanie. Tytuł do Produktów wynajętych przez Klienta pozostaje po stronie firmy Quartix, a po zakończeniu okresu wynajmu muszą zostać zwrócone firmie Quartix przez Klienta w dobrym stanie i na jego koszt. Tytuł do Karty SIM pozostaje po stronie firmy Quartix lub jej dostawcy Kart SIM i we wszystkich przypadkach Ryzyko dotyczące Produktów przechodzi na Klienta w chwili dostarczenia ich na wskazany przez Klienta adres dostawy niezależnie od tego, czy montaż został ukończony czy nie.

Dalsza sprzedaż

Dalsza sprzedaż lub wynajem Produktów lub Usług jest niedozwolona bez wyraźnej pisemnej zgody Quartix.  W każdym przypadku taka dalsza sprzedaż musi odbywać się na standardowych warunkach firmy Quartix i na tych samych warunkach umownych, na jakich odbywa się pierwotny zakup lub wynajem.

Anulowanie / Rozwiązanie umowy

Klient nie może anulować lub rozwiązać niniejszej umowy do czasu upływu Minimalnego okresu dzierżawy określonego w Umowie dzierżawy, chyba że przepisy prawa zezwalają na “okres możliwości odstąpienia od umowy”, a odstąpienie od umowy następuje w takim okresie wypowiedzenia.

Po upływie Minimalnego okresu dzierżawy Klient może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy najmu nadal obowiązują opłaty za dzierżawione jednostki, dopóki Produkty nie zostaną zwrócone firmie Quartix. W przypadku zwrotu, zagubienia lub uszkodzenia dzierżawionych Produktów przed końcem minimalnego okresu dzierżawy, opłaty za dzierżawę będą obowiązywały do upływu minimalnego okresu dzierżawy.

Wszystkie dzierżawione produkty pozostają własnością Quartix Ltd. Muszą one zostać zwrócone w dobrym stanie firmie Quartix w momencie rozwiązania niniejszej umowy. Za utracone, uszkodzone lub niezwrócone Produkty naliczana jest opłata w wysokości 325zł netto za sztukę.

W przypadku, gdy Klient chce przenieść urządzenie śledzące Quartix z jednego pojazdu do drugiego i gdy wymaga to profesjonalnego demontażu i montażu, zostanie naliczona opłata w wysokości 97 funtów + VAT za jednostkę, pod warunkiem, że demontaż urządzenia z jednego pojazdu i ponowny montaż w nowym pojeździe, zostanie przeprowadzony podczas tej samej wizyty, w tym samym miejscu i w tym samym czasie.  Jeśli więcej niż jedna jednostka jest przenoszona w tym samym czasie, istnieje możliwość rabatu.

Jeśli do usunięcia jednostek Quartix potrzebny jest specjalista, koszty przeprowadzki są naliczane w wysokości 386zł netto za każdą usuniętą jednostkę, przy czym istnieje możliwość rabatu, jeśli w tym samym czasie usuniętych zostanie więcej niż jedna jednostka.  Po wyjęciu urządzenia, zostanie ono albo pozostawione na miejscu, albo odesłane z powrotem do ponownego montażu w późniejszym terminie, za cenę 65zł netto.  Jednostki nadal będą generować opłaty za Usługi do czasu, gdy zostaną na stałe zwrócone firmie Quartix.

Jeśli urządzenie z identyfikatorem kierowcy zostanie przeniesione z jednego pojazdu do drugiego i Klient zażąda, aby czytnik pozostał w starym pojeździe, a dla nowego pojazdu wymagany jest nowy czytnik i pakiet ID kierowcy, zostanie naliczona opłata w wysokości 108zł netto za pakiet.

Jeśli urządzenie pozostanie w pełni zainstalowane w pojeździe, możliwe jest ponowne podłączenie urządzenia, które zostało odłączone.  Ponowne połączenie będzie wiązało się z opłatą w wysokości 130zł netto za ponownie podłączoną jednostkę.

Płatności

Ceny podane w Internecie nie obowiązują w połączeniu z inną ofertą i w zależności od przypadku, podlegają opodatkowaniu.

W każdym przypadku braku zapłaty, odwołanego polecenia zapłaty lub nieudanej lub anulowanej płatności będzie doliczona opłata administracyjna w wysokości 85zł netto.

Język i definicje

Jeżeli jakakolwiek część niniejszej polityki zwrotów i anulowania zostanie przetłumaczona na język inny niż angielski, zostanie to dokonane w dobrej wierze i wyłącznie w celu wyjaśnienia. W zakresie, w jakim znaczenie w przetłumaczonej wersji różni się od znaczenia w wersji angielskiej, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma pierwszeństwo we wszystkich przypadkach.  Klient potwierdza, że miał możliwość zapoznania się z angielską wersją umowy dzierżawy systemu.

Definicje terminów pisanych wielką literą w niniejszej polityce pozostają takie same jak w standardowych warunkach i postanowieniach, Umowie dzierżawy lub Umowie zakupu firmy Quartix.

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych ekspertów?

800 088 775

800 088 775

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Pomożemy Ci wybrać najlepszą dla Ciebie opcję