Warunki i postanowienia płatności cyklicznych

Ogólne

Klient wyraża zgodę na przyjęcie niniejszych warunków jako uzupełnienia do warunków umowy.

Na potrzeby niniejszych warunków pod terminem „Produkt” rozumie się systemy i terminale lokalizacji pojazdów, anteny, kable oraz wszelkie urządzenia pomocnicze i akcesoria; w terminie „Usługi” mieści się dostawa, montaż, personalizacja, naprawa oraz wymiana Produktów i dostarczenie danych, raportów i innych informacji przez dowolne medium; pod terminem „Klient” rozumie się spółkę kapitałową lub partnerską, stowarzyszenie lub osobę zawierającą z firmą Quartix Ltd („Quartix”) umowę zakupu lub wynajmu Produktów lub świadczenia Usług. W przypadku, gdy sąd lub inny organ właściwy stwierdzi, że któraś część niniejszych Warunków jest nieważna lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na resztę z nich.

Za Usługi Quartix będzie przyjmować płatności o charakterze okresowym (“Płatności cykliczne”).  Quartix według własnego uznania wybierze metodę płatności, którą udostępni Klientowi.  Płatność będzie z reguły realizowana za pomocą polecenia zapłaty, karty kredytowej lub debetowej.

Płatności kartą będą zazwyczaj realizowane poprzez Worldpay (FuturePay), ale Quartix zastrzega sobie prawo do decydowania o metodach płatności spełniających warunki dla Płatności cyklicznych.  W celu uniknięcia wątpliwości Usługi są świadczone na podstawie umowy, a w celu dalszego korzystania z Usług klient jest zobowiązany do dokonywania okresowych płatności.

Umowy są zazwyczaj zawierane na okres jednego roku, płatne z kwartalnym wyprzedzeniem, a po tym okresie będą obowiązywać bezterminowo z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.

Jeżeli jakakolwiek część tych warunków zostanie przetłumaczona na język inny niż angielski, zostanie to dokonane w dobrej wierze i wyłącznie w celu wyjaśnienia. W zakresie, w jakim znaczenie w przetłumaczonej wersji różni się od znaczenia w wersji angielskiej, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma pierwszeństwo we wszystkich przypadkach.  Klient potwierdza, że miał możliwość zapoznania się z angielską wersją niniejszych warunków.

Uruchomienie Płatności cyklicznych

Klient uruchamia płatności cykliczne na początku umowy i kontynuuje ich realizację przez cały okres, w którym świadczone są Usługi.

Płatności cykliczne za pomocą karty są realizowane poprzez zawarcie przez Klienta umowy o płatności cykliczne kartą („Umowa”).  Jest to umowa online, podobna do zleceń stałych i poleceń zapłaty, w ramach której środki mogą być pobierane z karty debetowej lub kredytowej Klienta.

Umowę zawiera się w następujący sposób:

  • Quartix wysyła do Klienta wiadomość e-mail z wyszczególnieniem kwoty, daty, częstotliwości i daty zakończenia płatności cyklicznej.
  • Klient klika na odpowiedni link i wprowadza odpowiednie dane dotyczące płatności, aby zawrzeć umowę dotyczącą płatności cyklicznych za pomocą karty (“Umowa”).
  • Tworzy się w ten sposób unikalny numer referencyjny („ID umowy o przyszłej płatności”), jak również nazwa użytkownika i hasło, aby umożliwić Klientowi zalogowanie się do systemu zarządzania klientami Worldpay Shopper.

Za poprawność podawanych informacji, w tym bez ograniczeń, danych karty (kredytowej / debetowej) lub danych konta bankowego, odpowiada wyłącznie Klient.

Nawet jeśli umowa Klienta rozpoczyna się okresem bezpłatnym lub promocyjnym, musi on zawrzeć umowę o przyszłej płatności na początku okresu umownego, przed rozpoczęciem okresu bezpłatnego lub promocji.

Po zawarciu umowy płatności będą pobierane automatycznie, choć w przypadku okresu bezpłatnego lub promocyjnego płatność może zostać opóźniona.  Jeśli płatność nie zostanie autoryzowana lub karta wygaśnie, Worldpay wyśle Klientowi wiadomość e-mail z informacją o tym fakcie, a Klient powinien skontaktować się z Quartix w celu załatwienia sprawy.  Quartix zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za nieudaną transakcję w wysokości £30.

Quartix może w dowolnym momencie, bez uprzedzenia Klienta, zaprzestać oferowania płatności cyklicznych za Usługi.

Przed realizacją płatności cyklicznych Quartix może pobrać symboliczną kwotę w celu weryfikacji/uwierzytelnienia.

Klient zgadza się, rozumie i przyjmuje do wiadomości, że w celu ułatwienia przetwarzania płatności cyklicznych Quartix może zaangażować osoby trzecie przetwarzające płatności lub dostawców usług bramkowych. W związku z tym Klient może być zobowiązany do przestrzegania wszelkich warunków i postanowień takich zewnętrznych osób trzecich przetwarzających płatności / dostawców usług bramkowych, o których od czasu do czasu zostanie poinformowany.

Subskrypcja usług dotyczących danych

Usługi zostaną udostępnione przez Quartix po otrzymaniu wpłaty wstępnej.  Następnie Usługi będą fakturowane kwartalnie z góry, a terminy płatności będą się różnić w zależności od metody płatności, rynku i umowy.  Po umożliwieniu dokonywania płatności cyklicznych za Usługi Klient upoważnia firmę Quartix do pobierania opłat za kolejny okres rozliczeniowy (kolejne okresy rozliczeniowe) w czasie trwania Usług, chyba że anuluje lub wyłączy płatności cykliczne po uprzednim powiadomieniu i za pomocą środków określonych przez Quartix, w którym to przypadku Usługi nie będą automatycznie odnawiane.

Klient przyjmuje do wiadomości, że opłaty za Usługi nie podlegają zwrotowi, niezależnie od tego, czy z nich skorzystał, czy nie, lub niezależnie od okresu podczas obowiązywania Umowy, w którym z nich skorzystał. Opłaty regulowane są warunkami Umowy, jak również Warunkami Sprzedaży i Klient przyjmuje do wiadomości, że warunki te mogą ulec zmianie.

Jeżeli Klient anuluje Usługę przed końcem okresu umownego, zostanie obciążony za pozostałą część tego okresu.  Jeśli Klient odwoła Usługę poza okresem umownym, nie będzie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami po upływie okresu wypowiedzenia.  Klient nie otrzyma żadnego zwrotu ani uznania za okres świadczenia Usług, który został już opłacony i który pozostaje niewykorzystany.

Odrzucone płatności lub anulowanie płatności cyklicznych

Klient może anulować lub wyłączyć płatności cykliczne po rezygnacji z Usług, logując się do Systemu Zarządzania Klientem FuturePay Shopper.  Może się zdarzyć, że będą pobierane opłaty końcowe, na przykład w przypadku anulowania Usług w okresie umownym.

W przypadku, gdy: (a) Klient anuluje lub wyłączy płatności cykliczne; lub (b) jedna z płatności cyklicznych Klienta zostanie z jakiegokolwiek powodu odrzucona, w tym bez ograniczeń, z powodu wygaśnięcia karty płatniczej, Quartix ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług bez wpływu na wszelkie opłaty, które mogą w tym przypadku powstać, np. za przedterminowe rozwiązanie Umowy.  Do uregulowania tych opłat zobowiązany jest Klient.

Powiadamianie i komunikacja

Klient upoważnia Quartix do komunikowania się z nim w związku z usługami i płatnościami cyklicznymi za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub telefonu.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W najszerszym dozwolonym prawem zakresie Klient wyraża zgodę na to, aby firma Quartix nie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez niego w związku z korzystaniem przez niego z Płatności cyklicznych za Produkty lub Usługi, w tym w wyniku oszustwa w związku z jakąkolwiek płatnością.

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych ekspertów?

800 088 775

800 088 775

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Pomożemy Ci wybrać najlepszą dla Ciebie opcję