Warunki i postanowienia

WARUNKI SPRZEDAŻY SPÓŁKI QUARTIX LTD.

OGÓLNE

Wszystkie umowy dotyczące sprzedaży lub wynajmu produktów lub świadczenia usług sporządzone przez spółkę Quartix Ltd (Quartix) (zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 4159907) muszą zawierać niniejsze Warunki sprzedaży („Warunki”), które mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami lub komunikatami między stronami, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie przez należycie upoważnionego przedstawiciela firmy Quartix. Na potrzeby niniejszego dokumentu pod terminem „Produkt” rozumie się systemy i terminale lokalizacji pojazdów, anteny, kable oraz wszelkie urządzenia pomocnicze i akcesoria; w terminie „Usługi” mieści się dostawa, montaż, personalizacja, naprawa oraz wymiana Produktów i dostarczenie danych, raportów i innych informacji przez dowolne medium; pod terminem „Karta SIM” rozumie się jakikolwiek moduł identyfikacji abonenta w którymkolwiek z Produktów, a pod terminem „Klient” rozumie się spółkę kapitałową lub partnerską, stowarzyszenie lub osobę zawierającą z firmą Quartix umowę zakupu lub wynajmu Produktów lub świadczenia Usług. W przypadku gdy sąd lub inny organ właściwy stwierdzi, że któraś część niniejszych Warunków jest nieważna lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na resztę z nich. Strony uzgadniają, że niniejsze Warunki wraz z innymi postanowieniami umowy, w której są zawarte, odzwierciedlają całą umowę i wszystkie postanowienia związane z przedmiotem umowy. Wszelkie powiadomienia od którejkolwiek ze stron umowy dotyczące niniejszych Warunków muszą mieć formę pisemną i muszą być dostarczone do siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności drugiej strony umowy.

WARUNKI DOTYCZĄCE CEN I PŁATNOŚCI

Ceny są obowiązujące jedynie po wyrażeniu ich na piśmie przez Quartix oraz jedynie dla liczby Produktów i czasu podanego w ofercie cenowej lub potwierdzeniu zamówienia. W przypadku gdy okres obowiązywania nie został określony wynosi on 30 dni. O ile nie określono inaczej na potwierdzeniu zamówienia lub fakturze przez firmę Quartix, płatność wszelkich zaksięgowanych kwot ma być dokonana w okresie do 30 dni od dnia wystawienia faktury lub przed upływem terminu płatności wskazanego na fakturze. Jeżeli Klient nie dokona wpłaty w określonym terminie, firma Quartix zastrzega sobie prawo do nałożenia odsetek w wysokości 4% powyżej stopy bazowej Barclays Bank Plc do momentu otrzymania płatności w całości. W przypadku gdy strony ustaliły, że płatność będzie dokonywana przy pomocy polecenia zapłaty, Klient zobowiązuje się do utrzymania ważnego upoważnienia do polecenia zapłaty na rzecz Quartix. W każdym przypadku braku zapłaty lub odwołanego polecenia zapłaty dodatkowo do odsetek będzie doliczona opłata administracyjna w wysokości £20. W przypadku gdy Klient będzie Produkt wynajmował lub weźmie go w leasing od strony trzeciej, np. instytucji finansowej, to na nim spoczywa obowiązek   dopilnowania, żeby wszelkie umowy wynajmu lub leasingu, gwarancje płatności, noty akceptacyjne i płatności wstępne zostały uzupełnione w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia Produktu, Jeśli klient nie zdoła spełnić tego wymogu lub strona trzecia nie zapłaci firmie Quartix w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Produktu, firma Quartix wystawi fakturę za Produkty bezpośrednio na Klienta po cenach opublikowanych, a termin opłacenia takiej faktury przez Klienta wynosi 7 dni.

DOSTAWA I MONTAŻ

Wszystkie dni i godziny dostarczenia Produktu są przybliżone, jednak firma Quartix dołoży wszelkich starań, aby ich przestrzegać. Czas nie jest priorytetem i firma Quartix nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z opóźnionej dostawy lub z powodu nieprzestrzegania przez nią terminu montażu. W przypadku gdy Klient opóźni montaż Produktów powyżej 30 dni od daty montażu pierwszego Produktu w ramach danego zamówienia, firma Quartix będzie miała prawo do dostarczenia pozostałych Produktów na adres dostawy Klienta, a zamówienie uważa się za kompletne. W sytuacji gdy montaż będzie realizowany przez Klienta lub osobę przez niego wyznaczoną, firma Quartix nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zaniedbania lub nieprzestrzegania pisemnych instrukcji firmy Quartix dotyczących montażu Produktów.

TYTUŁ I RYZYKO

Tytuł do Produktów zakupionych przez Klienta przechodzi na niego po uiszczeniu pełnej płatności i do tego czasu Klient musi je zabezpieczyć i przechowywać Produkty oddzielnie oraz utrzymywać je w dobrym stanie. Tytuł do Produktów wynajętych przez Klienta pozostaje po stronie firmy Quartix, a po zakończeniu okresu wynajmu muszą zostać zwrócone firmie Quartix przez Klienta w dobrym stanie i na jego koszt. Tytuł do Karty SIM pozostaje po stronie firmy Quartix lub jej dostawcy Kart SIM i we wszystkich przypadkach Ryzyko dotyczące Produktów przechodzi na Klienta w chwili dostarczenia ich na wskazany przez Klienta adres dostawy niezależnie od tego, czy montaż został ukończony czy nie.

gwarancje

Firma Quartix daje Klientowi gwarancję, że zakupione Produkty będą wolne od wad przez okres 12 miesięcy od dnia dostawy, o ile nie stwierdzono inaczej w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli w tym okresie Produkty wykażą wady, firma Quartix naprawi je lub wymieni w rozsądnym terminie, wykorzystując podzespoły lub części zamienne, które są nowe lub równoważne z nowymi. W przypadku Produktów wynajmowanych od firmy Quartix niniejsza gwarancja będzie ważna przez cały okres wynajmu Produktu. Firma Quartix nie udziela gwarancji na to, że Produkty nadają się do każdego konkretnego celu, ani że Usługi będą świadczone bez przeszkód, a także że raporty, informacje lub dane dostarczone w ramach Usługi będą wolne od błędów, pominięć, nieścisłości lub niezgodności, a firma Quartix nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana wobec Klienta w tym zakresie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie. Firma Quartix nie udziela gwarancji na bezpieczeństwo lub integralność wszelkich połączeń lub transmisji wykorzystywanych przy świadczeniu Usług. Firma Quartix nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji na szkody spowodowane przez Klienta lub jego przedstawiciela lub nieuprawnioną osobę trzecią poprzez nieprawidłowy montaż, wykorzystanie, wprowadzone modyfikacje lub naprawy Produktów, ani za uszkodzenia przypadkowe czy inne Produktów spowodowane przez jakąkolwiek stronę lub siłę zewnętrzną.

Prawa własności intelektualnej

Firma Quartix zachowuje wszelkie prawa autorskie, prawa do wynalazków, prawa do wzorów, prawa do baz danych i inne prawa własności intelektualnej do Produktów i Usług oraz wyników Usług. Nic nie przenosi ani nie zobowiązuje firmy Quartix do przeniesienia na Klienta takich praw własności intelektualnej, a wszelkie prawa z nich wynikające, które nie zostały wyraźnie przyznane Klientowi w niniejszych Warunkach są zastrzeżone dla firmy Quartix. Wszystkie prawa własności intelektualnej istniejące w bazie danych dostępnej za pośrednictwem Usług oraz każda informacja dostarczona za pośrednictwem Usług (“Informacja”) jest własnością firmy Quartix lub dostawców tych informacji. Klient może wykorzystywać Informacje uzyskane z Usług wyłącznie do własnych celów, co oznacza (bez ograniczeń), że Klient nie może sprzedawać, odsprzedawać, retransmitować lub w inny sposób udostępniać Informacji uzyskanych z Usług w jakikolwiek sposób lub na jakimkolwiek medium osobom trzecim, chyba że uzyskał na to uprzednie pisemne pozwolenie od firmy Quartix. Firma Quartix może wykorzystywać Informacje w formie zagregowanej wraz z danymi pochodzącymi z innych pojazdów do monitorowania wykorzystania dróg, dostarczania informacji dotyczących natężenia ruchu i czasu przejazdu oraz do analizy ogólnego zachowania na drodze. Te zagregowane dane, które nie będą zawierały danych osobowych lub informacji poufnych Klienta, mogą być udostępniane lub dostarczane osobom trzecim przez firmę Quartix.

karty SIM

Klient nie może wyciągać ani dawać innym pozwolenia na wyciągnięcie karty SIM z żadnego z Produktów. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę lub kradzież oraz za wszelkie wynikłe z tego tytułu (w tym za nielegalne lub niewłaściwe) użycie kart SIM. W przypadku, gdy firma Quartix ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Klient może naruszać postanowienia niniejszej klauzuli, firma może, według własnego uznania, zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta w odniesieniu do jednego lub wszystkich Produktów dostarczonych Klientowi.

poufność

Zarówno firma Quartix, jak i Klient musi traktować wszystkie informacje otrzymane od drugiej strony oznaczone jako “Poufne” lub takie, które rozsądna osoba zrozumiałaby jako poufne, tak jak traktowałaby swoje własne informacje poufne. Informacje, które należy uznać za poufne mogą obejmować między innymi: biznesplany, listy klientów, dane operacyjne i techniczne oraz plany produktów. Postanowienia niniejszej klauzuli pozostają w mocy po rozwiązaniu każdej umowy pomiędzy Klientem a firmą Quartix jeszcze przez trzy lata.

ZOBOWIĄZANIA

Żadne z postanowień niniejszych Warunków lub innych postanowień umowy, do której niniejsze Warunki zostały włączone, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Quartix za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie firmy, ani jej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub w inny sposób, o ile takie wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest nieważne, zakazane lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa; a każdy warunek, którego celem lub skutkiem jest wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności firmy podlega temu zapisowi. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Warunków, w każdym przypadku (bez względu na inne uzgodnione warunki) całkowita odpowiedzialność firmy Quartix za jedno roszczenie lub za wszystkie roszczenia wynikające z jednego aktu niedotrzymania zobowiązań przez firmę Quartix (czy to z tytułu czynu niedozwolonego, umowy, zaniedbania, z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej lub w inny sposób) nie może przekroczyć całkowitej kwoty zapłaconej przez Klienta za Produkty lub Usługi, w odniesieniu do których roszczenie jest zgłaszane. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia wobec firmy Quartix z tytułu zakłócenia świadczenia Usług lub błędów w dostarczonych Informacjach, odpowiedzialność firmy Quartix (bez względu na inne uzgodnione warunki) nie może przekroczyć całkowitej ceny zapłaconej przez Klienta za Usługi w okresie trwania takiego zakłócenia lub błędów i tylko w odniesieniu do tych Produktów, których dotyczyły Usługi. Niezależnie od innych uzgodnionych warunków, firma Quartix nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta (z tytułu czynu niedozwolonego, umowy, zaniedbania, z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej lub w inny sposób) za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią utratę przychodów, zysków, umów, działalności gospodarczej, przewidywanych oszczędności lub innych strat gospodarczych, ani za żadne straty szczególne, pośrednie lub wynikowe.

USTAWA O UMOWACH (PRAWA OSÓB TRZECICH) Z ROKU 1999

Osoba, która nie jest stroną niniejszej umowy, nie ma prawa na mocy Ustawy o Umowach (Prawa osób trzecich) z roku 1999 do wyegzekwowania któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, ale nie ma to wpływu na żadne prawa lub środki prawne strony trzeciej, które istnieją lub są dostępne poza tą ustawą.

siła wyższa

Firma Quartix nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub utratę lub uszkodzenie Produktów z powodu działania siły wyższej, wojny, zamieszek, niepokojów społecznych, embarga, strajków, pożarów, kradzieży, opóźnień w dostawie lub usługach podwykonawców lub poddostawców, niedoboru siły roboczej lub materiałów, konfiskaty lub jakiegokolwiek innego nieprzewidzianego zdarzenia (o charakterze podobnym lub nie podobnym do określonego), pozostającego poza rozsądną kontrolą firmy Quartix.

ROZWIĄZANIE

Firma Quartix może rozwiązać każdą umowę z Klientem, jeśli dopuści się on istotnego lub uporczywego naruszenia niniejszych Warunków i nie naprawi tego w ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia, lub ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Klient podejmie jakiekolwiek działania, które mogłyby zagrozić ciągłości świadczenia Usług.

cesja

Klient nie może scedować swoich praw lub obowiązków, w całości lub w części, na osoby trzecie bez pisemnej zgody firmy Quartix.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsza Umowa i niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim i będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Klient niniejszym wyraża zgodę na właściwość sądu okręgowego w hrabstwie Powys (Powys County Court) do rozstrzygania wszelkich sporów.

OCHRONA DANYCH

Warunki Przetwarzania Danych Quartix, obejmujące przetwarzanie danych osobowych przez firmę Quartix, stanowią część niniejszych Warunków Sprzedaży i są dostępne na stronie Warunki przetwarzania danych firmy Quartix lub na żądanie. Warunki te mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich innych warunków dotyczących przetwarzania danych osobowych.

JĘZYK

Jeżeli jakakolwiek część tych warunków zostanie przetłumaczona na język inny niż angielski, zostanie to dokonane w dobrej wierze i wyłącznie w celu wyjaśnienia.  W zakresie, w jakim znaczenie w przetłumaczonej wersji niniejszych warunków różni się od znaczenia w wersji angielskiej, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma pierwszeństwo we wszystkich przypadkach. Wersja angielska dostępna na stronie www.quartix.com/en-gb/terms-conditions/.

Wersja demo

Sprawdź osobiście działanie systemu Quartix z naszym w pełni interaktywnym demo działającym w czasie rzeczywistym.

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych ekspertów?

800 088 775

800 088 775

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Pomożemy Ci wybrać najlepszą dla Ciebie opcję